Општина Македонска Каменица започна со реализација на Договорот за бетонски работи и партерно уредување на градот

Македонска Каменица, 24.01.2020 година – Во Македонска Каменица започна реализацијата на Договорот за бетонски работи и партерно уредување на површини склучен помеѓу општина Македонска Каменица и Друштво за градежништво,трговија и услуги ЕВРОГРАДБА-ИНЖЕНЕРИНГ ДООЕЛ с.Владиевци, Василево.
Според Договорот е предвидена изградба на пристапни патеки на улица „Индустриска“, улица „Церска“ и улица „Кејска“ како и изградба на паркинг простори и кратки пристапни патеки до колективните живеалишта  во централното градско подрачје на Македонска Каменица.

Во моментов се работи на уредување на паркинг просторот на улица „Самоилова“, како и уредување на пристапната патека на илица „Церска“, каде ЈП „Камена Река“ ги врши подготвителните активности околу поставување на подземините инсталации на водоводна и канализациона мрежа.

За Договорот за бетноски работи и партерно уредување на површини општина Македонска Каменциа од споствениот Буџет ќе издвои  

 

а

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *