СЕ БИРААТ НОВИ РАКОВОДСТВА ВО СИТЕ МЕСНИ ЗАЕДНИЦИ ВО МАКЕДОНСКА КАМЕНИЦА

02.03.2018 kamenica.mk

Врз основа на член 84 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр.5/2002), член 112 и член 113 од Статутот на oпштина Македонска Каменица („Службен гласник на oпштина Македонска Каменица бр.4/2005), Градоначалникот на општина Македонска Каменица донесе

ОДЛУКА

За распишување на избор на Претседател и членови на Совет на месните заедница во општина Македонска Каменица.

За таа цел се покануваат сите жители да присуствуваат на состанокот на кој ќе се избира нов претседател и совет на месната заедница.

На состанокот ќе присуствува и „Одборот за месна самоуправа“ составен од 5 члена од советниците на општина Македонска Каменица.

Состаноците ќе се одржат по следниот редослед:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *