Почнува рокот за собирање потписи и увид во Избирачкиот список за изборите на 12 април

Течат роковите за подготовка на предвремените парламентарни избори на 12 април. Утре почнува рокот за собирање потписи на избирачите за кандидати за пратеници и за јавен увид во Избирачкиот список.

Новина е што од овие избори освен од службени лица на Државната изборна комисија, потписи ќе се собираат и пред надлежен нотар на образец што неодамна беше утврден на седница на ДИК.

Подносителот на листата определува пред кои нотари ќе се собираат потписи и за тоа ја известува ДИК, која на својата интернет-страница објавува листа на нотари пред кои подносителите на листа собираат потписи.

Секој избирач својот потпис може да го даде за повеќе листи на кандидати за пратеници. Избирачите кои ја поднесуваат листата треба да имаат избирачко право и постојано живеалиште на подрачјето на изборната единица, општината, односно Град Скопје.

Собирањето потписи пред овластено лице од дипломатско-конзуларните претставништва и конзуларните канцеларии за предлагање листа на кандидати за пратеници во Собранието на Република Северна Македонија од група избирачи започнува исто така в среда и завршува на 6 март на полноќ.

Листите на кандидати за пратеници во Собранието овластените претставници на предлагачите ги доставуваат до ДИК и тоа најдоцна до 12 март на полноќ.

Јавниот увид во Избирачкиот список за изборите на 12 април започнува исто така утре и завршува на 11 март на полноќ. Гласачите своите податоци во Избирачкиот список и досега можеа да ги проверат и пред овој рок, преку апликацијата на веб-страницата на ДИК www.sec.mk и во канцелариите на ДИК.

Според Роковникот на ДИК, најдоцна 10 дена од денот на распишувањето на изборите Избирачкиот список се става на јавен увид, кој граѓаните може да го направат во подрачните одделенија и месните канцеларии на Комисијата, но своите податоци исто така може да ги проверат и преку апликацијата ставена на веб-страницата на ДИК.

Во истиот период од 26 февруари до 11 март граѓаните можат да поднесат барање за запишување, дополнување или бришење податоци во Избирачкиот список и тоа во подрачните одделенија и месни канцеларии на Комисијата.

Увид во Избирачкиот список ќе им биде овозможен и на затворениците и лицата во притвор во казнено-поправните установи. Барањето за запишување, дополнување или бришење на податоците во посебните изводи на Избирачкиот список за време на јавниот увид државјаните на РСМ кои се во притвор или се наоѓаат на извршување казна затвор го поднесуваат преку органот надлежен за извршување на санкциите до ДИК најдоцна до 11 март.

Јавниот увид на 26 февруари започнува и за македонските државјани кои живеат или работат во странство и тој може да се направи во дипломатско-конзуларните претставништва. ДИК преку МНР ги доставува до ДКП и конзуларните канцеларии посебните извори од Избирачкиот список за лицата на привремена работа или престој во странство врз основа на евиденцијата од надлежен орган, за ставање на јавен увид.

Барањето за запишување, дополнување или бришење на податоците во посебните изводи од Избирачкиот список за време на јавниот увид, државјаните на РСМ кои се на привремена работа или престој во странство го поднесуваат преку апликацијата со лична електронска пошта до ДИК.

Од денот на распишувањето на изборите до завршувањето на јавниот увид државјаните на РСМ кои се на привремена работа или престој во странство можат да достават пријава своерачно потпишана или испратена преку апликацијата со лична електронска пошта со која се пријавуваат за гласање на претстојните избори.

Пријавата, ДКП/КК веднаш, а најдоцна во рок од два дена по завршувањето на јавниот увид ја доставува по електронска пошта до МНР, а МНР најдоцна во рок од 24 часа од денот на приемот ги доставува до ДИК.

ДИК на 16 февруари упати јавен повик за пријава и увид во Избирачки список за гласање во странство за предвремените избори за пратеници на 12 април.

Според податоците на ДИК до вчера напладне биле пристигнати и обработени 627 пријави за гласање во ДКП на РСМ. Најмногу од нив 75 се од Венеција, 63 во Берн, 62 во Берлин и 45 во Минхен. Гласањето во дијаспората ќе се организира само доколку се пријават околу 7.000 гласачи.

По барањата и пријавите на граѓаните ДИК е должна да одлучи со решение во рок од 24 часа од денот на приемот на барањето. Против решението со кое се одбива барањето, граѓанинот во рок од 24 часа по приемот на решението може да поднесе тужба до Управниот суд по електронски пат. По тужбата УС решава во рок од 24 часа по нејзиниот прием и одлуката веднаш му ја доставува на тужителот по електронски пат.

ДИК во рок од пет дена (до 16 март) од денот на завршување на јавниот увид, Избирачкиот список го доставува до политичките партии.

Синоќа на полноќ истече рокот до кога МИОА до ДИК требаше да ги достави податоците за вработените во државната и општинската администрација, администрацијата на Град Скопје, како и јавната администрација. Исто така, на полноќ заврши и рокот до кога МНР требаше да ги достави до ДИК податоците за дипломатите вработени во соодветно ДКП, односно конзуларна канцеларија. Од редот на администрацијата и дипломатите се избираат членови во избирачките одбори што ќе ги спроведуваат изборите во земјата и во странство.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: