Општина Македонска Каменица ги додели стипендиите за ученици и студенти на државните училишта и универзитети

Македонска Каменица, 22. Мај 2019 година – Според претходно утврден Правилник за доделување на стипендии на ученици од основно и средно образование и студенти запишани на државни училишта и универзитети, општина Македонска Каменица, ја објави Ранг Листата на кандидати за оделување на стипендии. Стипендиите покрај зголемениот број на ученици и студенти, од минатата година се и со зголемен месечен финансиски износ. Учениците и студентите, добитници на општинска стипендија, од минатата догина добиваат стипендиски износ од3000 денари.

Во продолжение го објавуваме добиеното известување од општина Македонска Каменица во целост, со напомена дека рокот за жалби врз основа на објавената ранг листа на добитници на стипении за ученици и студенти е 8 дена од официјалното објавување на 22.05.2019 година:

Врз основа на член 8,а во согласност со член 4 од Правилникот за доделување на стипендии на ученици во основно и средно образование и на студенти запишани во државни училишта и државни универзитети од општина Македонска Каменица бр.08- 603/1 од 13.03.2018 година (“Службен гласник на општина Македонска Каменица” бр.6/2018), Комисијата за разгледување на пријави за доделување на стипендии формирана со Решение на Градоначалникот бр.04-874/1 од 10.05.2019 година, постапувајќи по поднесените пријави по распишаниот конкурс бр.04-2141/1 од 20.11.2018 година и извршената евалуација ја утврди следната:

Р А Н Г Л И С Т А

На кандидати за доделување на стипендии

Основно образование
1.Теодора Стојковска
2.Дарио Атанасовски
3.Зорица Караѓозова
4.Стефан Гоцевски
5.Александра Ристовска
6.Симона Миткова

Средно образование

1.Фросина Милошевска
2.Нела Николовска
3.Симона Мицовска
4.Илина Лефкова
5.Викторија Стаменковска
6.Кристина Јефтимовска
7.Ангела Атанасовска
8.Драгана Манасиевска

Високо образование

1.Бранкица Васевска
2.Дејвид Николовски
3.Афродита Ангеловска

Комисија за разгледување на пријави по распишан конкурс за доделување на стипендии

1.Драган Ѓорѓиевски
2.Габриела Стоименовска
3.Круме Стојановски
4.Јасминка Петровска
5.Љупчо Трајков

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *