К О Н К У Р С за избор на Првенец на генерација во ООУ „Св. Кирил и Методиј“ Македонска Каменица

ООУ„ Св.Кирил и Методиј“ Македонска Каменица врз основа на Правилникот за прогласување на
Првенец на генерација, распишува:

К О Н К У Р С

за избор на Првенец на генерација 2011/2012-2019/2020
Право на учество на конкурсот имаат сите ученици од деветтите одделенија кои ги исполнуваат следниве критериуми од Правилникот:
К Р И Т Е Р И У М И
1. Успех и поведение во текот на основното образование
2. Учество во слободните ученички активности
3. Успех на натпревари и освоени награди од поедини предмети
4. Успех на конкурси, ревии, манифестации, изложби и квизови
5. Успех на спортски активности
6. Раководство во одделенска заедница и во Училишна заедница / Ученички парламент
7. Мислење од Наставнички совет
Конкурсот трае од 19.05.2020 до 01.06.2020 година
Документите да се поднесат до Училишната комисија за избор на Првенец на генерација (Стручна служба, Директор), секој работен ден од 09.00 до 12.00 часот или на следниот mail: osnovno_mkamenica@yahoo.com (документите да бидат сликани или скенирани)

В.д. Директор,Марина В. Стојановска

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *