КИЦ Романса започна со реализација на проектот за набавка на кино опрема за новиот објект

На 08.02.2018 година во просториите на Народното читалиште „Георги Тодоров – 1885″, град Белица, Благоевград (Бугарија) се оддржа состанок на проектниот тим. Средбата беше помеѓу членовите на тимот од двата партнера во рамките на проектот CB006.1.21.191 „Реставрација на локалитети од историско и културно значење и зачувување на материјалното и нематеријалното културно наследство во Белица и Македонска Каменица”, финансирани во рамките на Договорот за субвенции РД-02-29- 272 / 19.09.2017, во рамките на Програмата Интеррег-ИПА ПГС Бугарија – Република Македонија.

На состанокот присуствуваа новиот и досегашниот директор на културно информативниот центар „РОМАНСА” и членовите на тимот за управување со проектот на општинскиот центар “Георги Тодоров – 1885”. На состанокот беа дискутирани напредокот на проектот, извршување на постапките за јавни набавки, склучување договори и спроведување, организирање на конференции за новинари, целосна имплементација на активностите предвидени со проектот, извештаи за напредок, рокови и сл.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *