Месните заедници во општина Македонска Каменица бираат ново раководство

grb

Врз основа на член 84 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр.5/2002), член 112 и член 113 од Статутот на oпштина Македонска Каменица („Службен гласник на oпштина Македонска Каменица бр.4/2005), Градоначалникот на општина Македонска Каменица донесе

ОДЛУКА

За распишување на избор на Претседател и членови на Совет на месните заедница во општина Македонска Каменица.

За таа цел се покануваат сите жители да присуствуваат на состанокот на кој ќе се избира нов претседател и совет на месната заедница.

На состанокот ќе присуствува и „Одборот за месна самоуправа“ составен од 5 члена од советниците на општина Македонска Каменица.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.