Литературен и ликовен конкурс за учениците од ООУ „Св. Кирил и Методиј“

Општинското основно училиште „ Св.Кирил и Методиј “ Македонска Каменица, објавува литературен и ликовен конкурс за учениците од основното образование кој се организира во чест на Патрониот празник на училиштето.

Литературниот конкурс е на тема : „ Чувај го здравјето! “ (поетски и прозни творби).Право на учество имаат сите ученици од основното образование од IV-IX одделение. Личните творби треба да бидат доставени електронски до нашето училиште на
e-mail osnovno_mkamenica@yahoo.com најдоцна до 24.05.2020 година.
Ликовниот конкурс на тема : „ Светите браќа Кирил и Методиј “ ги охрабрува сите млади креативци од I- IX одделение да се вклучат во ликовниот конкурс, и со тоа да дадат придонес во изразување на личниот талент.
Сите творби најдоцна до 24.05.2020 да бидат доставени електронски на e-mail osnovno_mkamenica@yahoo.com , а најдобрите творби од двата конкурси ќе добијат дипломи и пригодни награди.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *