Известување до земјоделците од Каменица за настанати штети од ниските температури

ПОЧИТУВАНИ,

МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО, ШУМАРСТВО И ВОДОСТОПАНСТВО СОГЛАСНО ЧЛЕН 99 И 99-Б ОД ЗАКОНОТ ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО И РУРАЛЕН РАЗВОЈ („Службен весник на Република Македонија“ бр. 49/2010; 53/2011, 126/2012, 15/2013, 69/2013, 106/13, 177/14, 25/15, 73/15, 83/15, 154/15, 11/16, 53/16 , 120/16 и 163/16) и Уредбата за начинот на утврдување на неповолниот климатски настан, настаната штета, пресметување на загубата на приходот, пресметката на штетата, постапката за исплата на помошта („Службен весник на Република Македонија“ бр43/13),

А ВО ВРСКА СО ДОБИЕНИОТ ИЗВЕШТАЈ ЗА НАСТАНАТ КЛИМАТСКИ НЕПОВОЛЕН НАСТАН – ДОЦНИ ПРОЛЕТНИ МРАЗЕВИ НА ДЕН 21 И 22 АПРИЛ 2017 ГОДИНА ОД УПРАВАТА ЗА ХИДРОМЕТЕОРОЛОШКИ РАБОТИ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВЕ ИЗВЕСТУВА ДЕКА ОД 27.04.2017 ГОДИНА ДО 10.05.2017 ГОДИНА ЗАПОЧНУВА СО ПОСТАПКАТА ЗА ПРИБИРАЊЕ НА БАРАЊА ЗА ВРШЕЊЕ НА УВИД НА ТЕРЕН НА ЗЕМЈОДЕЛСКИТЕ ПОСЕВИ И ЗЕМЈОДЕЛСКИОТ ИМОТ НА КОЈ ИМА НАСТАНАТО ШТЕТА.

СИТЕ ЗЕМЈОДЕЛЦИ КОИ СМЕТААТ ДЕКА ИМАAТ ЗНАЧИТЕЛНИ ШТЕТИ НА ЗЕМЈОДЕЛСКИТЕ ПОСЕВИ НА ЗЕМЈОДЕЛСКИОТ ИМОТ ОД ОВОЈ КЛИМАТСКИ НЕПОВОЛЕН НАСТАН ПОТРЕБНО Е ДА ПОДНЕСАТ БАРАЊЕ ДО ПОДРАЧНИТЕ ЕДИНИЦИ НА МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО, ШУМАРСТВО И ВОДОСТОПАНСТВО.

ЗА СИТЕ ДЕТАЛИ ОКОЛУ ПОСТАПКАТА ПОТРЕБНО Е ДА СЕ ЈАВИТЕ ВО НАЈБЛИСКАТА ПОДРАЧНА ЕДИНИЦА НА МИНИСТЕРСТВОТО КАДЕ МОЖЕ ДА ПОДИГНЕТЕ БАРАЊЕ И КАДЕ ЌЕ ДОБИЕТО ПОМОШ ОКОЛУ ПОПОЛНУВАЊЕТО НА БАРАЊЕТО, КАКО И ДЕТАЛИ ОКОЛУ ПОТРЕБНАТА ДОКУМЕНТАЦИЈА ОД СТРАНА НА ВРАБОТЕНИТЕ ВО ПОДРАЧНИТЕ ЕДИНИЦИ НА МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО, ШУМАРСТВО И ВОДОСТОПАНСТВО.

ЗЕМЈОДЕЛЦИТЕ СО СЕБЕ Е ПОТРЕБНО ДА ЗЕМАТ ДОКИМЕНТИ ЗА ДОКАЖУВАЊЕ НА ЛИЧНА СОСТОЈБА И ДОКУМЕНТИ ЗА ДОКАЖУВАЊЕ НА СОПСТВЕНОСТ ИЛИ КОРИСТЕЊЕ НА ЗЕМЈОДЕЛСКИОТ ИМОТ НА КОЈ ПРИЈАВУВААТ ШТЕТА.

КРАЕН РОК ЗА ПОДНЕСУВАЊЕ НА БАРАЊЕ ЗА УВИД НА ЗЕМЈОДЕЛСКИТЕ ПОСЕВИ НА ЗЕМЈОДЕЛСКИ ИМОТ Е 10 МАЈ 2017 ГОДИНА.

СО ПОЧИТ,

МИНИСТЕРСТВО ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО, ШУМАРСТВО И ВОДОСТОПАНСТО

Leave a Reply

Your email address will not be published.