ЕД „Здравец 2002“ организираше дводневна обука за ублажување на ефекти од климатски промени

На 4-ти и 5-ти август во хотел Санрајс во Делчево, Еколошкото друштво Здравец 2002 од Македонска Каменица организираше дводневна обука. Обуката беше на тема „Градење на капацитетите на засегнатите страни на ублажување на ефектите од климатските промени и интегрирање на концептот на екосистемските услуги во локалното планирање и управување“ од Прекуграничниот проект CB006.2.11.103: „Градење на капацитети за одржливо користење на екосистемските услуги од страна на локалните заедници во планинските региони – CAPOLOCOM со партнерските организации: Агенција за локален економски развој од Разлог и Шумарски институт од Софија.
Ова е еден од најзначајните проекти на кои во моментов работи едно од најекспонираните еколошки друштва во регионот ЕД „Здравец 2002“.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *